PRIVACYBELEID WISE AND WELL

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Wise and Well en is aangepast op7 april 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer en e-mailadres) we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wise and Well is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Wise and Well respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

HET GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS

GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR ONZE DIENSTEN

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten (afspraak maken) vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden veilig opgeslagen en bewaart in opdracht van  Wise and Well.  Deze gegevens worden niet gecombineerd  met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wise and well heeft met derde partijen een overeenkomst afgesloten om te waarborgen dat uw gegevens en privacy voldoende beveiligd zijn.

COMMUNICATIE
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

COOKIES
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in wie onze website bezoekt en (mogelijke toekomstige) klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar  beveiligde servers van  een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

COOKIES UITZETTEN
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

INZIEN, AANPASSEN EN/OF VERWIJDEN VAN  PERSOONSGEGEVENS
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt. U kunt hiervoor contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

VERANDERINGEN
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK

 

We controleren regelmatig of wij met dit privacybeleid voldoen aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Als u hierover vragen of opmerkingen heeft, kunt u ook contact met ons opnemen.

 

PRIVACY POLICY WISE AND WELL

This privacy policy applies to the services of Wise and Well and has been amended on April 7, 2018. We are aware that you have confidence in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will let you know what personal information (for example your name, telephone number and e-mail address) we collect when you use our website, why we collect this information and how we improve your user experience. This way you understand exactly how we work. By using this website you accept the privacy policy. Wise and Well is not responsible for the privacy policy of other sites and sources. Wise and Well respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

THE USE OF COLLECTED DATA USE OF DATA FOR OUR SERVICES

When you sign up for one of our services (make an appointment) we ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored securely and stored on behalf of Wise and Well. This data is not combined with other personal information we have. Wise and well has entered into an agreement with  third parties to ensure that your data and privacy are sufficiently secure.

COMMUNICATION

When you send e-mail or other messages to us, we may retain those messages. Sometimes we ask you for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests.

THIRD PARTIES

The information will not be shared with third parties. In some cases the information can be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

INSIGHT, ADJUSTMENT AND / OR DELIVERY OF PERSONAL DATA

We offer our customers the opportunity to view, change, or delete all personal information that has been provided to us at any time. You can contact us for this. See the contact details below. CHANGES This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any changes and / or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.

QUESTIONS AND FEEDBACK

We regularly check whether we comply with the General Data Protection Regulation (AVG) with this privacy policy. If you have questions or comments about this, you can also contact us.

 

 

Wise and Well

Kleine Houtstraat 67 zwart
2011 DH Haarlem
Telefoon: (0031) 611232255
E-mail: info@wiseandwell.nl

KVK: 66579287
BTW: info@wiseandwell.nl